Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Ενδεχομένως γνωρίζετε ότι η ΕΕ έχει εισαγάγει ένα νέο νόμο που ονομάζεται Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ή GDPR. Αυτός ο νέος νόμος εισήγαγε σημαντικές βελτιώσεις στην παλιά οδηγία για την προστασία δεδομένων. Γνωρίζετε ότι ο οργανισμός μας εξαρτάται από τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των ατόμων, που ονομάζονται Υποκείμενα Δεδομένων. Ως υπάλληλος, είστε υποκείμενο δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα, την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα τραπεζικά σας στοιχεία. ή ίσως ευαίσθητα δεδομένα όπως η κατάσταση της υγείας σας ή η συνδικαλιστική σας ιδιότητα. Οι πελάτες μας είναι επίσης υποκείμενα δεδομένων. Ο GDPR ορίζει ότι αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να προστατεύονται, να παραμένουν ενημερωμένα και έγκυρα και ότι τα Υποκείμενα Δεδομένων πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Απαιτήσεις
Αναμένουμε η ηγεσία μας να:
• Κατανοήσει τις απαιτήσεις του GDPR, ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται υπό την επιρροή τους και ειδικά όταν έχουν αρμοδιότητες ως ιδιοκτήτες πληροφοριών
• Προωθήσει την υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών σε ολόκληρο τον οργανισμό μας
• Κατανοεί και να αξιολογεί τακτικά την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνου ιδιωτικού απορρήτου στις περιοχές λειτουργίας τους

Δήλωση Πολιτικής
Αυτή η Πολιτική καθορίζει τις ευθύνες και τις αναμενόμενες συμπεριφορές όλων των υπαλλήλων μας και των σχετικών Οργανωτικών Εταίρων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν το δικαίωμα ενός Υποκειμένου Δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής
Αυτή η Πολιτική ισχύει για:
• τα Προσωπικά Δεδομένα όλων των Υποκειμένων Δεδομένων με τα οποία αλληλεπιδρούμε κατά την κανονική λειτουργία του οργανισμού μας
• όλους τους τύπους και χρήσεις Προσωπικών Δεδομένων στον οργανισμό μας
• όλους τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες μας, ειδικά εκείνους που ασχολούνται άμεσα με τα Προσωπικά Δεδομένα
• όλες τις διαδικασίες του οργανισμού μας και όλα τα συστήματα (τόσο χειροκίνητα όσο και ψηφιακά, εσωτερικά και εξωτερικά) που επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα
• όλες τις τοποθεσίες επεξεργασίας δεδομένων μας, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της χώρας

Κανόνες προστασίας δεδομένων
Θα:
• Διαχειριζόμαστε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τις ανάγκες του οργανισμού μας
• Μαζί με τα Υποκείμενα Δεδομένων, ενημερώνονται τα προσωπικά τους δεδομένα
• Αποφεύγουμε να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μελλοντική χρήση
• Επιτρέπουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα
• Προστατεύουμε τα δεδομένα από τυχαία απώλεια ή κλοπή
• Αναζητούμε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεση του Υποκειμένου Δεδομένων
• Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο
• Είμαστε πάντα ανοιχτοί και διαφανείς. όταν επικοινωνούμε με τα υποκείμενα δεδομένων μας, χρησιμοποιώντας γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή
• Αναγνωρίζουμε τα πιθανά αιτήματα των υποκειμένων δεδομένων για πρόσβαση και διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων και τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτά τα αιτήματα
• Αναγνωρίζουμε πιθανές παραβιάσεις (βλάβες) ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες παραβιάσεις
• Είμαστε ενήμεροι και θα ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σε προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους
Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης-παραγγέλων είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Μεταβολές
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Περιορισμός Ευθύνης
Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Η Εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο Scander. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το Scander θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του www.scander.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@scander.gr. 

Ασφάλεια συναλλαγών
Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς η Εταιρεία επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Επικοινωνία
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το Scander οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@scander.gr.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Ενδεχομένως γνωρίζετε ότι η ΕΕ έχει εισαγάγει ένα νέο νόμο που ονομάζεται Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ή GDPR. Αυτός ο νέος νόμος εισήγαγε σημαντικές βελτιώσεις στην παλιά οδηγία για την προστασία δεδομένων. Γνωρίζετε ότι ο οργανισμός μας εξαρτάται από τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων των ατόμων, που ονομάζονται Υποκείμενα Δεδομένων. Ως υπάλληλος, είστε υποκείμενο δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα, την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα τραπεζικά σας στοιχεία ή ίσως ευαίσθητα δεδομένα όπως η κατάσταση της υγείας σας ή η συνδικαλιστική σας ιδιότητα. Οι πελάτες μας είναι επίσης υποκείμενα δεδομένων. Ο GDPR ορίζει ότι αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να προστατεύονται, να παραμένουν ενημερωμένα και έγκυρα και ότι τα Υποκείμενα Δεδομένων πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Απαιτήσεις
Αναμένουμε η ηγεσία μας να:
• Κατανοήσει τις απαιτήσεις του GDPR, ειδικά για τις περιοχές που βρίσκονται υπό την επιρροή τους και ειδικά όταν έχουν αρμοδιότητες ως ιδιοκτήτες πληροφοριών
• Προωθήσει την υιοθέτηση των κατάλληλων συμπεριφορών σε ολόκληρο τον οργανισμό μας
• Κατανοεί και να αξιολογεί τακτικά την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνου ιδιωτικού απορρήτου στις περιοχές λειτουργίας τους.

Δήλωση Πολιτικής
Αυτή η Πολιτική καθορίζει τις ευθύνες και τις αναμενόμενες συμπεριφορές όλων των υπαλλήλων μας και των σχετικών Οργανωτικών Εταίρων, οι οποίοι θα υποστηρίζουν το δικαίωμα ενός Υποκειμένου Δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Πεδίο εφαρμογής
Αυτή η Πολιτική ισχύει για:
• τα Προσωπικά Δεδομένα όλων των Υποκειμένων Δεδομένων με τα οποία αλληλεπιδρούμε κατά την κανονική λειτουργία του οργανισμού μας
• όλους τους τύπους και χρήσεις Προσωπικών Δεδομένων στον οργανισμό μας
• όλους τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες μας, ειδικά εκείνους που ασχολούνται άμεσα με τα Προσωπικά Δεδομένα
• όλες τις διαδικασίες του οργανισμού μας και όλα τα συστήματα (τόσο χειροκίνητα όσο και ψηφιακά, εσωτερικά και εξωτερικά) που επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα
• όλες τις τοποθεσίες επεξεργασίας δεδομένων μας, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της χώρας.

Κανόνες προστασίας δεδομένων
Θα:
• Διαχειριζόμαστε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τις ανάγκες του οργανισμού μας
• Μαζί με τα Υποκείμενα Δεδομένων, ενημερώνονται τα προσωπικά τους δεδομένα
• Αποφεύγουμε να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μελλοντική χρήση
• Επιτρέπουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα
• Προστατεύουμε τα δεδομένα από τυχαία απώλεια ή κλοπή
• Αναζητούμε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεση του Υποκειμένου Δεδομένων
• Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται από τον Νόμο
• Είμαστε πάντα ανοιχτοί και διαφανείς όταν επικοινωνούμε με τα υποκείμενα δεδομένων μας, χρησιμοποιώντας γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή
• Αναγνωρίζουμε τα πιθανά αιτήματα των υποκειμένων δεδομένων για πρόσβαση και διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων και τον τρόπο ανταπόκρισης σε αυτά τα αιτήματα
• Αναγνωρίζουμε πιθανές παραβιάσεις (βλάβες) ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τέτοιες παραβιάσεις
• Είμαστε ενήμεροι και θα ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σε προγράμματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας.